พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยในปีการศึกษา 2565 คณะและสาขาวิชาต่างๆ ได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ปัจจุบันนี้นักศึกษาทั้งหมดได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และมีผลสัมฤทธิผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

#SmartBusinessUnique #PROFESSIONAL
#SoutheastBangkokUniversity #SBU #Southeast
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม