กิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

จัดเต็ม Cultural Exchange Activities for International Master Degree Students กับชุดไทย ทุกคน Enjoy กับกิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ (SIRC: Southeast International Relations Center) มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร. ปฏิมา รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ โศภิษฐ์ดา นาควิจิตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร/ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครือ อรรถวิทย์รุ่งเรือง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้กับ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA และ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

#Southeast #Professional #SBU #SoutheastInter #SoutheastMBA #SoutheastMEd
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ