Faculty of

TECHNOLOGY DIGITAL
AND INNOVATION

คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้การออกแบบและผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ มีทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงหลักการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจมัลติมีเดียและอีสปอร์ต ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และครอบคลุมสายงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

ชื่อปริญญา

วท.บ. (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

120 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กร เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เช่น Cisco, MikroTik, Oracle, Huawei จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางในการพัฒนา

ชื่อปริญญา

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

120 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ​ที่ผสม​ผสาน​ระหว่างวิทยาการ​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​กับหลักบริหารธุรกิจ เป็นทั้งผู้ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกในการวิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหาทางธุรกิจเพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานธุรกิจ

ชื่อปริญญา

ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

120 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน (Improvement) พัฒนางาน (Development) รวมทั้งแก้ไขปัญหา (Solution) ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม   อุตสาหการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญา

อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

120 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการ เหตุผล และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการทำงาน ออกมารองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความรู้

ถวายพระพร_วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา_พัชรสุธาพิมลลักษณ_พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัด “การประชุมมอบนโยบายดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2567” นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง...

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ_กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

Read More

บทความวิจัย

 • ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถฉัตรวิไลเซอร์วิส
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการไมโครติกส์ไฟร์วอลล์
 • การประยุกต์ใช้รูปแบบไบนารีท้องถิ่นด้วยไฮเปอร์โบลิกเซกแคนท์สำหรับการตรวจจับขอบและค้นคืนรูปภาพ  
 • สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน  อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
 • ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบอัตโนมัติ
 • การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การพัฒนารูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในสถาบันการศึกษาเอกชน
 • Designing a Mobile Application Platform for Customers to Receive Information Service from Car Service Center
 • Designs of Graphics User Interface for SBC Exit-Exam System
 • The Prototype of Electronics Portfolio (E-Portfolio) Application on Mobile Phone
 • การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การพัฒนารูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในสถาบันการศึกษาเอกชน
 • ความสัมพันธ์ของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีกับประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • Design of Ontology the Automatic Electronic Advisor Systems for Private Higher Education Institutions in Thailand
 • สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
 • รูปแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยใช้แบบจำลองเดียร์
 • ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียน ด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับเทคนิคการรู้จำใบหน้า
 • ระบบแสดงอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการเคลื่อนไหวนิ้วมือ
 • การพัฒนาเทคนิคค้นหาพื้นที่ใบหน้าและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
 • The Structural Equation Model of Actual Use of Cloud Learning for Higher Education Students in the 21st Century  
 • Design and Implementation of Chua’s Controller for Industrial Mixers  
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก