ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณากลั่นกรองบทความ

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม วิทยาลัย

มหาวิทยลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย

มหาวิทยลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร เกรียงไกร   บุญเลิศอุทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.สุพีชา      พาณิชย์ปฐม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ศศิวิมล    มีอำพล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.เพ็ญศรี    ฉิรินัง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รศ.ดร.กัลยานี    ภาคอัต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.สงวน      วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.ดร.ปีเตอร์     รักธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.นิติ         รัตนปรีชาเวช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ศิลปพร    ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์    เทพพิทักษ์

มหาวิทยาลัยบรูพา

รศ.ดร.ทิพย์พาพร  มหาสินไพศาล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์    อนุฤทธ์

มหาวิทยาลัยสยาม

รศ..ดร.ปรียานุช  อดิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.นุจรี       สุพัฒน์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รศ.ดร.สุวัฒน์     ฉิมะสังคนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รศ.ดร.สุธานันธ์   โพธิ์ชาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รศ.ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.สุปราณี       ศรีฉัตราภิมุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เพลินทิพย์    โกเมศโสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พรชนก       รัตนไพจิตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.วิรัช  สงวนวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.เบญจวรรณ   รักษ์สุธี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.ประนอม      โฆวินวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนพันธ์    ไล่ประกอบทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สมบูรณ์   กุลวิเศษชนะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.รวิภา      ลาภศิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกภัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.เอกชัย     อภิศักดิ์กุล

มหาวิทยาหอการค้าไทย

ผศ.ดร.วัลยา      ชูประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผศ.ดร.อำพล     นววงศ์เสถียร

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผศ.ดร.บุษยา     วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผศ.ดร.อมรา      ติรศรีวัฒน์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.ปวีร์       ศิริรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ไพโรจน์   ปิยะวงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.สมยศ     อวเกียรติ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผศ.เบญจวรรณ   บวรกุลภา

มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.แน่งน้อย      ใจอ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์          เที่ยงธรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร. ศศิประภา         พันธนาเสวี    

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร.รัตนา      วงศ์รัศมี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ท้วมรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

ผศ.ดร.ประวัฒน์  เบญญาศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร. ทวี       วัชระเกียรติศักด์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ผศ.ดร.สิริชัย      ดีเลิส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. อรอุมา   ปราชญ์ปรีชา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ดร.ภัทรดา        รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

ดร.ปัญญา        สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ชลิศา         รัตนสาร

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.กฤษฎา       ตันเปาว์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ดร.พิเชษฐ์        มุสิกะโปดก

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.มานพ         ศรีตุลยโชติ

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

ดร.สิทธิชัย        ฝรั่งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดร.ณัฐสพันธ์     เผ่าพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.อนุพงศ์        อวิรุทธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ศจีรัตน์        เมธีสุวภาพ 

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ยุทธกร        ฤทธิ์ไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.ศรีไพร     ศักดิ์รุ่งพงศากุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.ดร.ธัญญา     สุพรประดิษฐ์ชัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.ดร.ก่อพงษ์    พลโยราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.จตุรงค์    ศรีวงษ์วรรณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.พิชิต       รัชตพิบูลภพ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา          วิชาศิลป์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.อัจฉรา    หล่อตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.จิรายุส    พู่มนตรี

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

ผศ.ดร.อุรีย์       เจียสกุล

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

ผศ.ดร.สุดาสวรรค์         งามมงคลวงศ์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

ผศ.ดร.ตรีทิพ     บุญแย้ม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ธิตินันธ์    ชาญโกศล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.มุกดาวรรณ   พลเดช

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ดร.พยัต วุฒิรงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กานต์จิรา     ลิมศิริธง

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.บุญเลิศ        วงศ์เจริญแสงสิริ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ปาลิดา        ศรีศรกำพล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.อติเทพ        ศรีคงศรี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.นิตนา         ฐานิตธนากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ขวัญมิ่ง        คำประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.ภัทรณัชชา    โชติคุณากิตติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.วันเกษม       สัตยานุชิต

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ดร.ทชชยา        วรรณบวรเดชน์

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ญาณินี        ทรงขจร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.วิภากร        วัฒนสินธุ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.มัทนชัย       สุทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

               

               

               

               

               

               

Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Contect US

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
081-718-7457
อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
080-446-1719
คุณณัฐวดี สิริวัต
098-538-7271
E-mail:apheitbus_journal@southeast.ac.th