การส่งบทความ

ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความกับวารสารบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุณาส่งบทความผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่อยู่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/index (ในกรณีที่ไม่สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ให้ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความในรูปของไฟล์ Microsoft Word มายังอีเมล์ apheitbus_journal@southeast.ac.th)
line id : 081-718-7457 โทรศัพท์ : 02-744-7356 57ถึง65 ต่อ 157 โทรศัพท์มือถือ 081-718-7457 หรือ 080-446-1719 หรือ 092-260-8244

อัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
กรณีสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.
1.1 สมาชิกเป็นประเภทสถาบัน ระยะเวลา 2 ปี ค่าสมาชิก 5,000 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 4,500 บาท
1.2 สมาชิกประเภทบุคคล ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 800 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาท
1.3 กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน อัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ บทความละ 6,000 บาท
ผู้ส่งบทความสามารถชำระเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.” เลขที่บัญชี 813-251289-0 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งกลับมาที่
mail to: apheitbus_journal@southeast.ac.th

คำแนะนำผู้แต่ง

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ
ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความสามารถส่งบทความที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนในกรณีเป็นบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ หรือดุษฏีนิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน
บทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 25 หน้า และบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ โดยทั้งบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษาผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/APA_ style#Reference_list) และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง
บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยให้ผู้เขียนระบุเลขที่หนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองประกอบการส่งบทความ

องค์ประกอบของบทความ
บทความวิจัย และบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author (s)) ใช้ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้ง E-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้ (กรณีใช้ Free E-mail ที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่สังกัด ขอให้เพิ่มเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
4. คำาสำาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวนไม่เกิน 5 คำ และระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
5. เนื้อหา (Contents) จัดเป็น 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้

จริยธรรมในการตีพิมส์

5.1 บทความวิจัยควรให้มีการนำาเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แตกต่างได้)
o บทนำ (Introduction)
o วัตถุประสงค์ของการวิจัย
o สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
o วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
o ผลการวิจัย (Results)
o อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
o ข้อเสนอแนะ
o เอกสารอ้างอิง (References)

5.2 บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และเสนอแนะมีประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แตกต่างได้)
o บทนำ (Introduction)
o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
o สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
o อภิปรายผล และสรุป (Discussion and Conclusion)
o ข้อเสนอแนะ
o เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมต้นฉบับ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ)

1. บทความมีความยาวไม่เกิน 25 หน้า กระดาษ A4 โดยจัดเป็น 1 คอลัมน์ (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเอกสารอ้างอิง)
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำาหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว
3. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยกำาหนดขนาด ดังนี้

3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 15 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.3 ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน และ E-mail address ของผู้เขียน ขนาด 15 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย
3.4 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย
3.5 รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 15 point ตัวธรรมดา ชิดซ้าย

4. ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำาดับของตารางเหนือตารางและพิมพ์คำาอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง</li> <li>5. การอ้างอิงในเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style

การอ้างอิงเอกสาร
บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียน แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และให้จัดอยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารบริหารธุรกิจกำหนด อย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาในขั้นตอนถัดไป) โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้
การอ้างชื่อบทความในวารสาร

หลักเกณฑ์
Surname, initial. (year). title. journal name, volume, page number.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.)

ตัวอย่าง
Detert, J. R., &amp; Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?
Academy of Management Journal, 50 (4), 869-884.

การอ้างชื่อหนังสือ
หลักเกณฑ์

Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
(นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.)

ตัวอย่าง
Aaker, D. A., Kumar, V., &amp; Day, G. S. (2001). <em>Marketing Research</em>. New York: John Wiley and Sons.

*หมายเหตุ: หากบทความของท่าน “ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางวารสารฯจะไม่คืนเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับผู้เขียนทุกกรณี (เนื่องจากค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.

Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Contect US

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
081-718-7457
อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
080-446-1719
คุณณัฐวดี สิริวัต
098-538-7271
E-mail:apheitbus_journal@southeast.ac.th