ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
อธิการบดี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี       B.S. “Physical Education”  จาก  Alabama A&M University, Huntsville, Alabama, U.S.A.
 • ปริญญาโท      สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาเอก     Doctor of Philosophy in Management Adamson University, Manila, Philippines

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • ผู้ช่วยครูใหญ่  โรงเรียนอรรถวิทย์
 • ผู้รับใบอนุญาต – ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  นานารุ่งเรือง  จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อรรถวิทย์รุ่งเรือง  จำกัด
 • ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้จัดการโรงเรียนอรรถวิทย์

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพชั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบผลิตผลและวิธีการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนหรือผลการวิจัยของสถาบันให้แก่ชุมชนและองค์การต่างๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ และภูมิภาค

เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเองจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ปลูกฝังและถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบต่อไป

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักรับผิดชอบมีวินัยและเคารพกฎหมาย

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล กล่าวคือ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค

เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นายกสภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณวุฒิ

 • Ph.D.(Economics) University of  IIIinos,U.S.A

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพากร
 • อนุญาโตตุลาการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อดีต

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)

นายชนะ รุ่งแสง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณวุฒิ

 • พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทอรรถวิทย์ รุ่งเรือง จำกัด

อดีต

 •  รองประธานกรรมการอำนวยการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมการ

คุณวุฒิ – พบ.ม.(เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42

 อดีต     – คณะกรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

 • คณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Master of Commerce  University of New South Wales, Australia.

อดีต

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D. (Management) Adamson University, Philippines
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 20

ปัจจุบัน

 • อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A.

ปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อดีต   

 • ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล

รองศาสตราจารย์ วิรัช สงวนวงศ์วาน
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Master of Commerce  University of New South Wales, Australia.

อดีต

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D.(Educational Administration) Illinois State University,  U.S.A.

ปัจจุบัน

 • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D.(Ag. Engineering). Kansas State University. U.S.A.

ปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อดีต

 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

นายธวัชชัย ไทยเขียว
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • สค.ม. (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีต

 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D. (Organization Development) Assumption University

 ปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ประธานคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ

ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อดีต

 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • B.S. (Industrial Engineering), Texas tech University, USA
 • M.S. (Industrial and Systems Engineering),Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • D.B.A.(Logistics and Supply Chain Management) / University of South Australia

ปัจจุบัน

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ธีรพงษ์ สารแสน
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • ปร.ด (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อดีต

 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์
กรรมการ

คุณวุฒิ

 • Ph.D.(Development Administration) (International Program)

ปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อดีต

 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ดร.นัทธีรา พุมมาพันธ์
เลขานุการ

คุณวุฒิ

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Organization Development) Assumption University
 • M.S. (Master of Business Administration) Schiller International University(USA)
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • Coaching and certification skill
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
 • ผู้นำองค์กร (Leadership)

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท นานารุ่งเรือง  จำกัด
 • ศาสตราจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าฝ่ายการเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D.(Dev.Admin) National Institute of Development Administration
 • M.S. (Computer Information System) Assumption University
 • ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. (เกียรตินิยม)(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารการพัฒนา บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์การศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ผู้ช่วยนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา – การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพระนคร

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้างานวิจัยสถาบันและ รักษาการหัวหน้าสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอรรถวิทย์ หัวหน้าสำนักบริการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ศ. พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ (สาขาสถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • คณิตศาสตร์
 • สถิติ

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก
 • ที่ปรึกษาสำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • กองทัพเรือ

ดร.ธีรยุทธ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ตั้งบางพลี

คุณวุฒิ

 •  

อาจารย์สรยศ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ตั้งบางพลี

คุณวุฒิ

 •  

ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ตั้งบางพลี

คุณวุฒิ

 •  

อาจารย์ธรรมสร โมราวรรณ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารส่วนงานเทคโนโลยี

คุณวุฒิ

 •  

อาจารย์โสภิดา นาควิจิตร
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารส่วนงานการตลาดและสื่อสารองคกร

คุณวุฒิ

 •  

อาจารย์วฤนดา วงษ์เล็ก
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ

 •  

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

 • รป.ด.   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.ม.   (การตลาด)การตลาด  มหาวิทยาลัยสยาม
 • น.บ.     นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Certificate of CASE WRITING WORKSHOP Logistics Management and Supply Chain
 • THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS,THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO LONDON, CANADA
 • Certificate of CASE TEACHING WORKSHOP  Logistics Management and Supply Chain  THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS,THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO LONDON, CANADA

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการจัดการการตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การจัดการธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ.ผจก.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้เรียลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ
 • บริษัท อโกรอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
 • หัวหน้าสายสินเชื่อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Graduate Certificate in Management University of Southern Queensland, Australia
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การตลาด
 • การจัดการ
 • การบัญชี
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งอาชีวศึกษาเอกชน บริษัท อมตะ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการทางด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เหลี่ยงไถ่อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด
 • คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เลขาธิการสภาคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประธานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาภาษาและสังคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประธานหลักสูตรปริญญาโทการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Doctor of Philosophy (Information and Communication Technology for Education) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 • Master of Science (Management of Information Technology) Walailak University
 • Bachelor of Business Administration (Business Computer) Northeastern University
 • Bachelor of Economics (Business Economics) Sukhothai Thammathirat Open University
 • ISO/IEC 17024 รหัส Certificate Number ISO/IEC 17024-29048 Thailand Professional Qualification Institute

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • VB.NET & SQL Server
 • Oracle Database
 • Android Programming
 • Python for Data Analysis and Data Visualization
 • Python Programming for Data Science with Google Co-Lab
 • Analyzing Data with Power BI
 • Python + Data Science
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate
 •  

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ (Certification Body: CB) CB-0230-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • MIND SOLUTIONS CO.,LTD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 • Sc.D. (Management Systems) University of New Haven, U.S.A.; 2544
 • M.B.A. (Accounting) University of Bridgeport, U.S.A. ; 2534
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2529
 • English as a Second Language Program, Cornell University, 1989

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Accounting and finance management

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • Research Assistance, University of New Haven, CT, U.S.A.
 • อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • Auditing and Management Consultant, SGV-Na Thalang & Co., Ltd. (a member from Arthur Andersen Worldwide Organization)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน Central Department Store Co., Ltd.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณวัฒน์ พลอยเทศ
คณบดี คณะนิติศาสตร์

 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขากฎหมายธุรกิจ)
 • นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายมหาชน
 • รัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแรงงาน

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • เลขานุการ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ  บริษัท เอ็กซ์เปริท์ลอว์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ  บริษัท พี.ซี.เอ็ม.จำกัด(มหาชน)
 • นิติกร  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ทนายความ  สำนักงานประชุมทองมีทนายความ
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก