โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรOutcome-based Education

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร Outcome-based Education: OBE และดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ตามประกาศของ สป.อว. โดยวิทยากร รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม SBU Hall มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมีบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

#Southeast #Professional #SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ