ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมอีกทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของผู้เรียนรวมไปถึงการใช้งาน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 2 องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)