พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) กล่าวเปิดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กับ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมนักบัญชีไทย สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด และบริษัท เอด้า ซอฟท์ จำกัด ณ หอประชุม SBU Hall มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างผลงานทางวิชาการระหว่างคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ กับ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกัน เช่น การประกวด Startup, การสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) แนวความคิดใหม่ๆ การศึกษาเชิงบูรณาการและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรระดับประเทศและสากล

#คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ #สสอท
#SmartBusinessUnique #PROFESSIONAL
#SoutheastBangkokUniversity #SBU #Southeast
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม