MEd

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Master of Education Program in
Educational Administration

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Logistics and Supply Chain Management
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัญชีและวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ พัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ผู้ประกอบการมีทักการบริหารอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ธุรกิจหรือองคกรของท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญา

บริหารการศึกษา

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

-

รูปแบบการเรียน

แผน ก/ข

Review