MBA

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business
Administration Program

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of BusinessAdministration Program
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัญชีและวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ พัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ผู้ประกอบการมีทักการบริหารอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ธุรกิจหรือองคกรของท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

-

รูปแบบการเรียน

แผน ก/ข

Review