หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เนื่องจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ มีอายุยาวนานมา ๒๐ ปี เอกสารส่วนใหญ่ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ บางส่วนก็สูญหายตามกาลเวลา การรวบรวมจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ไม่มีการบันทึกภาพกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำหน่วยงานหอจดหมายเหตุขึ้น ซึ่งเป็นแผนกที่อยู่ในสำนักหอสมุด ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหารวบรวมเอกสารและพัฒนาการของวิทยาลัย หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ สำนัก คณะสาขาวิชา หน่วยงานพิเศษ คำสั่ง ประกาศ งานและเกียรติคุณของบูรพาคณาจารย์ ผู้อุปถัมภ์ ดุษฎี-บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศิษย์เก่า เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัย ประวัติบุคคลสำคัญที่ควร   ยกย่องเชิดชูเกียรติ อาคารสถานที่ แผนที่ แผนผัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รูปภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาลัย วิดีทัศน์ประวัติย่อวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ในหอจดหมายเหตุ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นาย ธรรมสรณ์ โมราวรรณ
ประจำปีการศึกษา 2550

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
สำหรับกระผมแล้ว  รางวัลพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติอันสูงสุดของชีวิต และวงศ์ตระกูลของกระผม อีกทั้งรางวัลพระราชทานที่กระผมได้รับยังเป็นสิ่งย้ำเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และตอกย้ำให้กระผมพัฒนาตนเอง ยึดมั่นในความดี ความถูกต้องนั้นต่อไป

ชื่อ – สกุล นายธรรมสรณ์  โมราวรรณ

สถานศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ

นาง สาวแวรุสนี แวหลง
ประจำปีการศึกษา 2555

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

สำหรับดิฉันแล้ว รางวัลพระราชทาน ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิต เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตนเอง วงศ์ตระกูล สถาบันการศึกษา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำดีแล้วได้ดี ซึ่งความมหัศจรรย์ในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้ดิฉันดำรงไว้ซึ่งความดีงาม และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป

ชื่อ-สกุล  นางสาวแวรุสนี  แวหลง

สถานศึกษา  คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ญาณวัฒน์  พลอยเทศ

รางวัลเกียรติยศ

Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก