Faculty of

LOGISTICS AND
AVIATION TECHNOLOGY

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ชื่อปริญญา

บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

129 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน (Faculty of Logistics and Aviation Technology) ซึ่งจากเดิมเป็นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ 298 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2744-7356-65 ต่อ 167-168  โทรสาร 0-2398-1356

ปัจจุบัน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีการบริหารงานโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง อธิการบดี เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายชนะ รุ่งแสง  เป็นนายกสภาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2543 โดยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2543 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) โดยเปิดสอนรวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์  และในปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

การจัดการความรู้

ถวายพระพร_วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา_พัชรสุธาพิมลลักษณ_พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัด “การประชุมมอบนโยบายดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2567” นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง...

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ_กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

Read More

บทความวิจัย

 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งพัสดุ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด
 • การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ
 • การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)
 • การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์
 • การบูรณาการเทคนิค PERT/CPM เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาเส้นทางไปท่องเที่ยววัดบางหัวเสือ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย
 • The Impact  of The Covid-19 Pandemic on Supply Chain Performance of The Auto Parts Industries of Thailand
 • Study of Green Logistics Managing Potential and the Preparedness of Auto Parts Industries in Thailand
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
 • ปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการคลังสินค้าและการขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่า
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ
 • การวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งระบบมิลค์รันแบบให้บริการคลังสินค้า กรณีศึกษาผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรการเกษตร
 • พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล  เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในเขตเมือง
 • Hierarchical model of service quality and its effect on consumers’perceived image, satisfaction and behavioural intentions : a study of Bangkok’s mass rapid transit systems, Thailand.
 • Examining the relationships between service quality, perceived value, customer satisfaction and purchase intentions : a marketing study of Bangkok’s metropolitan rapid transit system, Thailand
 • The Role of Marketing in Developing Successful Innovation Education in AEC Market
 • The Causal Relationship of Performance of Sustainable Supply Chain Management in Electronic Appliance Industry: Literature Review. NRRU Community Research
 • การศึกษาความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.
 • กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
 • Study of Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste in Thailand.
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
 • การจัดการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค).
 • A  Review and Comparison of Leading Logistics and Supply  Chain Management Software Packages.
 • อิทธิพลของท่อผิวครีบที่มีแผ่นบิดส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า
 • ขาออก ของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • Innovativeness as an Antecedents to Firm Supply Performance: The Mediating Role of Innovation Performance and Supply Chain Integration. International
 • การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์.
 • ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลดำเนินการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย.
 • การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย)
 • การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก