Faculty of

LIBERIAL ART

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

126 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นห้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

ชื่อปริญญา

ศศ.บ (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

129 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการ เหตุผล และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการทำงาน ออกมารองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความรู้

กิจกรรมศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ_ณ_บริษัท_รีโว่เมด_(ไทยแลนด์)_จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.ณฐา ธรเจริญกุล รองคณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ...

Read More

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ นำโดย ศ. พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน...

Read More

การสร้างแบรนด์บุคคลสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล...

Read More

บทความวิจัย

 • ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถฉัตรวิไลเซอร์วิส
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการไมโครติกส์ไฟร์วอลล์
 • การประยุกต์ใช้รูปแบบไบนารีท้องถิ่นด้วยไฮเปอร์โบลิกเซกแคนท์สำหรับการตรวจจับขอบและค้นคืนรูปภาพ  
 • สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน  อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
 • ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบอัตโนมัติ
 • การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การพัฒนารูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในสถาบันการศึกษาเอกชน
 • Designing a Mobile Application Platform for Customers to Receive Information Service from Car Service Center
 • Designs of Graphics User Interface for SBC Exit-Exam System
 • The Prototype of Electronics Portfolio (E-Portfolio) Application on Mobile Phone
 • การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การพัฒนารูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในสถาบันการศึกษาเอกชน
 • ความสัมพันธ์ของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีกับประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • Design of Ontology the Automatic Electronic Advisor Systems for Private Higher Education Institutions in Thailand
 • สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
 • รูปแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยใช้แบบจำลองเดียร์
 • ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียน ด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับเทคนิคการรู้จำใบหน้า
 • ระบบแสดงอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการเคลื่อนไหวนิ้วมือ
 • การพัฒนาเทคนิคค้นหาพื้นที่ใบหน้าและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
 • The Structural Equation Model of Actual Use of Cloud Learning for Higher Education Students in the 21st Century  
 • Design and Implementation of Chua’s Controller for Industrial Mixers  
Southeast Bangkok University

สถานที่ตั้งบางนา
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

สถานที่ตั้งบางพลี
45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก