Faculty of

ACCOUNT AND
MANAGEMENT SCIENCE

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ชื่อปริญญา

บธ.บ. (การจัดการ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

126 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ชื่อปริญญา

บธ.บ. (การจัดการ)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

123 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

สาขาวิชาการบัญชี

บัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต )
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ชื่อปริญญา

บช.บ. (บัญชีบัณฑิต )

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

129 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ (Faculty Accounting and Management Science)  เดิมชื่อ คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) เป็นคณะแรกที่เปิดทำการสอนพร้อมกับการขอเปิดดำเนินการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  เปิดสอนจะเป็นหลักสูตรทางบริหารธุรกิจ เน้นการสร้างผู้ประกอบการณ์หน้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศ  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้รับใบอนุญาต อธิการบดีนายชนะ รุ่งแสง    เป็นนายกสภาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งให้ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2543  ซึ่งมีผลทำให้คณะฯ สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2543 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์  และในปีการศึกษา 2554  ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการการจัดการ  โดยสาขาวิชาการจัดการได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และในปีการศึกษา 2555 คณะยังได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรของสาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ , สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเพิ่มการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ต่อมาในปีการศึกษา 2557  ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  รวมมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 6  หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ได้ย้ายไปสังกัดภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  ได้แยกไปเป็นคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน  ปัจจุบันคณะบัญชีและวิทยาการจัดการจึงมีหลักสูตรที่เปิดดำเนินการสอนอยู่  3  หลักสูตร

การจัดการความรู้

ถวายพระพร_วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา_พัชรสุธาพิมลลักษณ_พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัด “การประชุมมอบนโยบายดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2567” นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง...

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ_กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

Read More

บทความวิจัย

 • ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด
 • ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดระยอง
 • ความสัมพันธ์ของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีกับประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาความหลากหลายทางบัญชีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนตามทัศนะของผู้ทำบัญชีและอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • สมรรถนะของพนักงานบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงาน กรณีศึกษาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โมเดลสมการโครงสร้างการรับรู้คุณภาพ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีลูกค้าด้านตราสินค้าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูม ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อคุณภาพของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ
 • กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มผู้สูงวัยที่ใช้บริการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
 • การเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกรับบริการโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • Entrepreneurial Intention of Students in Higher Education Institutions Within the Network of the Upper Central Region of Thailand
 • การยอมรับของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ: กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกอล์ฟ
 • การเปิดรับตราสินค้าการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความเชื่อถือสินค้าไพรเวทแบรนด์
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและความผูกพันของพนักงานกับประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการ
 • การศึกษา ความเชื่อ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่ายภาคกลางตอนบนในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์การจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการท่องเที่ยวภาคตะวันออก      เฉียงเหนือ ประเทศไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงานศูนย์บริการลูกค้าบางนา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานระดับคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
 • รูปแบบของปัจจัยควบคุมสุขภาวะทางการเงินของผู้มีรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • Factors Affecting Consumer’s Loyalty in Food Delivery Application Service in Thailand
 • Entrepreneurial Intention of Students in Higher Education Institutions Within the Network of the Upper Central Region of Thailand
 • การยอมรับของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกอล์ฟ
 • คุณภาพบริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าจังหวัดสมุทรปราการ
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัด    สุราษฎร์ธานี
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร
 • ตำราการจัดการเชิงกลยุทธ์  ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร
 • กลยุทธ์การตลาดในศตวรรษที่ 21
 • การตลาดทางตรงกับฐานข้อมูลลูกค้า
 • การตลาดภายใน  ทำไมต้องให้ความสำคัญ
 • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางเลือก(ทางรอด) ของการท่องเที่ยวไทย
 • การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แนวโน้ม ค่านิยม พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยศตวรรษที่ 21
 • ปัจจัยความแห่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้
 • รูปแบบนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก