FACULTY OF LAW

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์เราเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบันและบัณฑิตที่จบจากคณะนิติศาสตร์ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ชื่อปริญญา

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

129 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรภาคปกติ (4 ปี)
2.หลักสูตรภาคสมทบ (4 ปี)
3.หลักสูตรภาคพิเศษ (3 ปี) เทียบโอนประสบการณ์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

วัตถุประสงค์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานที่จะสร้างความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายให้มีความรู้คู่คุณธรรมทางกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

พันธกิจ 

พันธกิจ ภารกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพทางนิติศาสตร์ ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ เรียนจริง รู้ชัด ปฏิบัติได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อสท์บางกอกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณธรรมและรอบรู้เนื้อหาและแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายทั้งในทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานที่ให้การรับรองคุณวุฒิ

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
 • เนติบัณฑิตยสภา
 • สภาทนายความ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ

การจัดการความรู้

ถวายพระพร_วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา_พัชรสุธาพิมลลักษณ_พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัด “การประชุมมอบนโยบายดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2567” นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง...

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ_กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

Read More

บทความวิจัย

 • การตีความของศาลปกครองกลาง ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมกับหลักเสรีภาพการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 • การยุบพรรคการเมือง : กรณีศึกษาการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง
 • ปัญหาของการใช้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษากรณีการใช้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุกบิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง  ในกรณีเด็กและผู้เยาว์กระทำความผิดตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 
 • แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพรรคการเมือง : กรณีศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558
 • แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก