FACULTY OF LAW

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์เราเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบันและบัณฑิตที่จบจากคณะนิติศาสตร์ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ชื่อปริญญา

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ระยะเวลาการเรียน

2ปี/4ปี

หน่วยกิตทั้งหมด

129 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน

onsite/online

Review

เกี่ยวกับคณะ

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรภาคปกติ (4 ปี)
2.หลักสูตรภาคสมทบ (4 ปี)
3.หลักสูตรภาคพิเศษ (3 ปี) เทียบโอนประสบการณ์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

วัตถุประสงค์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานที่จะสร้างความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายให้มีความรู้คู่คุณธรรมทางกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

พันธกิจ 

พันธกิจ ภารกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพทางนิติศาสตร์ ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ เรียนจริง รู้ชัด ปฏิบัติได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อสท์บางกอกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณธรรมและรอบรู้เนื้อหาและแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายทั้งในทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานที่ให้การรับรองคุณวุฒิ

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
 • เนติบัณฑิตยสภา
 • สภาทนายความ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ

การจัดการความรู้

กิจกรรมศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ_ณ_บริษัท_รีโว่เมด_(ไทยแลนด์)_จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.ณฐา ธรเจริญกุล รองคณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ...

Read More

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ นำโดย ศ. พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน...

Read More

การสร้างแบรนด์บุคคลสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล...

Read More

บทความวิจัย

 • การตีความของศาลปกครองกลาง ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมกับหลักเสรีภาพการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 • การยุบพรรคการเมือง : กรณีศึกษาการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง
 • ปัญหาของการใช้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษากรณีการใช้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุกบิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง  ในกรณีเด็กและผู้เยาว์กระทำความผิดตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 
 • แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพรรคการเมือง : กรณีศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558
 • แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

หน่วยงาน
กองทุนกู้ยิม กยศ. และ กรอ.
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์
ศูนย์อบรมด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Southeast International Relations Center(SIRC)
สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก