ทีมบรรณาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษา

ดร. พรชัย มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ดร. วัลลภ สุวรรณดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ. ปราณี วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวรรณ นันทแพศย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำา มหาวิทยาลัยสยาม
ดร. พนัส อุณหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร. มานพ ศรีตุลยโชติ สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์สุนันทา ปาสาเลา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์อังควิภา แนวจำปา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายศิลปกรรมและจัดทำรูปเล่ม

อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ดร. เอกนรี ทุมพล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อาจารย์พิชญา วรรณพงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณจิราวัฒน์ เพชรชู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด

กำหนดเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย., ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค.

Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Contect US

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
081-718-7457
อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
080-446-1719
คุณณัฐวดี สิริวัต
098-538-7271
E-mail:apheitbus_journal@southeast.ac.th