พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564-2565

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทคบางนา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร โดย
ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร   โตธนะเกษม
นายกสภามหาวิทยาลัย นายชนะ   รุ่งแสง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยได้มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ท่านได้แก่ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ดร.สุภัทร จำปาทอง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และในปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 922 ท่าน ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกๆท่าน