โครงการอบรมออกแบบกราฟฟิกสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร CANVA COURES

ภาพบรรยากาศการอบรม ออกแบบกราฟฟิกสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ส่วนงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ของ ม.เซาธ์อีสท์บางกอก โดยเป็นการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นกการเพิ่มทักษะด้านงานออกแบบ ในการเรียนการสอนหรือการทำสื่อต่างๆภายในสถาบันการศึกษา