สมัครเรียนวันนี้

รับส่วนลด พิเศษ

เหลือเวลาอีก

 • 00วัน
 • 00ชม.
 • 00นาที
 • 00วินาที

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่วิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 
คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 • มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สามารถกู้ได้ทุกหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม Click

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นโครงการที่วิทยาลัย ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

 
คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 • เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม   Cilck

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Banking
  – ไปที่แอป ธนาคาร
ปีการศึกษา 1/2566 เปิดเทอมวันไหนคะ

ภาคปกติเปิด 12 มิ.ย.66/ ภาคอาทิตย์เปิด 13ส.ค.66 / ภาคค่ำเปิด 15 ส.ค. 66 ครับ

มีครับ ภาคค่ำ และ ภาคเสาร์อาทิตย์ สำหรับนักศึกษาที่ทำงานและเรียนด้วย

มีค่าเปรียบโอนรวมทั้งหมดแล้ว 2,500 บาท ครับ

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูป1-2นิ้ว /1ใบ
 4. วุฒิตัวจริง
 5. ค่าลงทะเบียน4,200บาท ครับ

26,000 – 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และเทียบโอนหน่วยกิต ครับ

SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ
The Mentor of New Professional

Why SBU ?

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ