สมัครเรียนวันนี้

รับส่วนลด พิเศษ

เหลือเวลาอีก

 • 00วัน
 • 00ชม.
 • 00นาที
 • 00วินาที

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่วิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 • มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สามารถกู้ได้ทุกหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม Click

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นโครงการที่วิทยาลัย ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 • เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม   Cilck

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Banking
 • ไปที่แอป ธนาคาร
 • เลือกจ่ายบิล
 • ช่องค้นหาพิมพ์ “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” *โปรดสังเกตเลขที่บัญชี 137-3-00370-9
 • ใส่จำนวนเงิน
 • กดตรวจสอบข้อมูล
 • กดยืนยัน
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ LINE ID : “@nsq3554p” สำนักการคลัง(SBU)
มหาวิทยาลัยมีสอนหลักสูตรอะไรบ้างคะ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเ อก โดยมีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้ค่ะ

 • ปริญญาตรี มีทั้งภาคปกติ
 • ภาคสมทบวันอาทิตย์
 • ออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ปริญญาตรีใบที่ 2
 • เทียบโอนประสบการณ์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมีทั้งหมด 5 คณะ 11 สาขา ได้แก่

 • คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
 • คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ (สาขาบัญชี สาขาการจัดการ และสาขาการตลาดดิจิทัล)
 • คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ต และสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) )
 • คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
 • คณะนิติศาสตร์

มีครับ  ทางมหาวิทยาลัยสามารถแช่งบำระค่าเทอมได้ และก็มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการกู้ยืมได้ที่ 089-8252347 (อาจารย์เรวดี) หรือ 02-7447356-65 ต่อ 108 , 114 เวลา 8.00-17.00 น. (ในเวลาทำการเท่านั้น) 

เรามีทุนการศึกษาทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต และอนุปริญญาสู่บัณฑิต ในทุกปีการศึกษา
ประเภททุนเรียนดี คุณพ่อเพิ่ม – คุณแม่ละออง รุ่งเรือง ประเภททุนความสามารถพิเศษ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.southeast.ac.th/Scholarship

สามารถสอบถามได้ทั้ง 3 ช่องทางครับ

 • ภาคปกติ 1/2567 เปิดเทอมวันที่ 10 มิถุนายน 2567
 • ภาคสมทบ 1/2567 เปิดเทอมวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 

สามารถสอบถามได้ทั้ง 2 ช่องทางครับ

 • สมัครที่มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่ตั้งบางนา ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 08.00-17.00 น.
 • สมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://admission.southeast.ac.th/ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สะดวกทางไหนสมัครได้เลยครับ

SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ
The Mentor of New Professional

Why SBU ?

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ