วารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

บทความวิจัย

การประเมินผลกระทบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติต่อเสถียรภาพ ทางการเงินภาคครัวเรือนด้วยวิธีจับคู่และแบบจำลองผลต่างสองชั้น
อนรรฆ ปิยะกาญจน์, มนตรี โสคติยานุรักษ์

แนวทางการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุก่อสร้างท่ถูกใช้งานแล้วให้เกิดประโยชย์สูงสุดต่ออุต่สาหกรรมไทย
ณัฐพร เพิ่มทรัพย์, ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตราสินค้า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ภาพลักษณ์ สถานศึกษา และความภักดีของผู้ปกครองสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย
วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ, บุญฑวรรณ วิงวอน, จำเนียร บุญมาก

ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยื่น ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย
เอกนรี ทุมพล, วรพล วังฆนานนท์

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของธนาคารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่น เคพลัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วรดา ต่อวัฒนกิตติกุล, ศศิประภา พันธนาเสรี, ณัฐวรรธน์ ศรีสุข

องค์ประกอบของศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงราย
สุธีรา อะทะวงษา, นงนุช กันธะชัย

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญา ที่ทำกับลูกค้าที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
กรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

การศึกษาระบบนิเวศน์ของการค้าปลีกแนวใหม่ (New Retail) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน: กรณีศึกษา Alibaba
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์, ปีเตอร์ รักธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์การ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิก และความผูกพันด้านความรู้สึกกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวกในองค์การไม่แสวงหากำไร
วัลลี พุทโสม

เครื่องสำอางสมุนไพร OTOP: ปัญหและแนวทงการพัฒนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ
จิตสุภา กิติผดุง, วทัญญู ใจบริสุทธิ์

การประเมินข้อดีและข้อด้อยของการจัดการเรียนการสอนบัญชีออนไลน์ในวิชาด้านการบัญชี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอสัมชัญ : ในสถานการณ์ของการรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงโรคระบาด COVID-19
อมรา ติรศรีวัฒน์

การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุติสาหกรรมโลจิสติกส์
จำนงใจ น้อยราช, พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก