เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการขนส่งซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ การบริหารจัดการทั่วไปการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการขนส่งชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์อย่างกว้างขวาง

ขอบเขตของวารสาร

ขอบเขตของวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือเชิงจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

– การบัญชี– การตลาด
– การเงินและการธนาคาร– การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี
– การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์– การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
– การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ– การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
– การบริหารจัดการทั่วไป– การท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
– การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ– เศรษฐศาสตร์
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การวิเคราะห์ปัญหาทาวสังคมเศรษฐกิจในภาพรวม

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็ความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

Peer Review Process
บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท. จะได้รับการกลั่นกรองแบบ double-blind จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสาร

  1. ประเภทของบทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย ซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท. และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่มาก่อนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่นๆ หากพบว่าผู้เขียนส่งหรือตีพิมพ์บทความในที่อื่นๆ กองบรรณาธิการถือว่าเป็นการกระทำคัดลอกผลงานตนเอง (Self Plagiarism) ซึ่งกองบรรณาธิการจะระงับการตีพิมพ์และแจ้งต้นสังกัดของผู้เขียนต่อไป
  3. บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewed) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ซึ่งทั้งผู้ประเมินบทความและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind Peer Review)

Publication Frequency กำหนดออก 2 ฉบับ/ปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิวารสารและค่าเผยแพร่บทความ

สำหรับสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 5,000 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 4,500 บาท

สำหรับบุคคล ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 800 บาท อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาท

สำหรับคณาจารย์ หรือ นักศึกษาสังกัดสถาบันการศึกษาที่ไม่เป็นสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา อัตรค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาท

Open Access Policy

The Journal offers open access publishing as optional via the journal website in order to make the article accessible to all researchers and academia as well as to promote a knowledge exchange globally.

Sponsors

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Southeast Bangkok University

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Contect US

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
081-718-7457
อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
080-446-1719
คุณณัฐวดี สิริวัต
098-538-7271
E-mail:apheitbus_journal@southeast.ac.th