การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และด้านบริหารธุรกิจ 2023-1

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19
และด้านบริหารธุรกิจ 2023-1

(The 19th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System)
(The International and National Conference on Business Administration)

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (The 19th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยเพื่ออนาคต: FUTURISTIC ” และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2023 (NCOBA 2023-1)
ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ในการนี้มีผูู้เข้าร่วมประชุม ส่งผลการทางวิชาการเข้านำเสนอกว่า 140 บทความ ทั้งไทยและเทศ 18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกสนับสนุนให้ทุกคนเป็นนักวิจัยและนักคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมโลกที่น่าอยู่

#SoutheastBangkokUniversity
#SBU #Southeast #Professional #SmartBusinessUnique
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สสอท #สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย