SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The Mentor of New Professional

แนะนำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ด้วยสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน อันมีคุณากุลต่อตะกูล นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง จนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วชีวิตในเขตพื้นที่บางนาอันเป็นเขตชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร จึงก่อให้เกิดการพัฒนาสถาพรอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นอธิการบดี ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นปณิธานแน่วแน่ในการสร้างให้นักศึกษาไทยมีศักยภาพเข้าสู่ระดับสากล

ชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทย มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ชื่อย่อ ม.ซ.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ Southeast Bangkok University
ชื่อย่อ SBU.

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการคือมีความรู้ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขาหรือวิชาเอก

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนความเป็นไทย
พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตวิชาชีพระดับอุดมศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยเน้นบูณาการความรู้ด้านการจัดการ และเทคโนโลยี
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถาบัน ชุมชน
 3. งานบริการวิชาการที่สามารถตอบปัญหาต่อสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร ด้วยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต SBU
 1. มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถทางด้านวิชาชีพในศาสตร์ที่ศึกษา
 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนความเป็นไทย
วิสัยทัศ
 • องค์กรสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยี

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ปรัชญามหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ คุณธรรม คุณค่า  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ 3 ประการใหญ่ๆ คือ

คุณวุฒิ  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องถึงพร้อมในด้าน วิทยาการต่างๆ เป็นอย่างดี มีความรู้แตกฉานในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา มีสมรรถนะสากล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

คุณธรรม  หมายความว่า  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจริยธรรม มุ่งมันในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และมีความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

คุณค่า   หมายความว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า ทั้งต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

900 K+
จำนวนผู้จบ/ปี
900 K+
ผู้สมัครเรียน/ปี
900 คน
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 ปี
มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการ

ค่านิยมร่วม

 • S : Smart : ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ อดทน สู้งาน
 • B : Business : ความเป็นผู้นำ มีจรรยาบรรณ มีเป้าหมายที่ชัดเจนความคิดเป็นผู้ประกอบการ
 • U : Unique : กล้าที่จะแตกต่างกล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่

วัฒนธรรมองค์กร

 • ความทันสมัย (Modernization)
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
 • ความยั่งยืน (Sustainability)
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork)

ระเบียบมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4.5 Review

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356