ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง รองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร. ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร. ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะผู้บริหารได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานของภาคเรียนก่อนหน้า และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปีนี้ เพื่อแจ้งนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

#ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม