MOU ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สถานประกอบการชั้นนำอีก 25 แห่ง

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และสถานประกอบการชั้นนำอีก 25 แห่ง ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาผ่านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยทำความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาอาชีพ กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทชั้นนำของประเทศ และสมาคมต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต พร้อมกับการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน

#ลงนามความร่วมมือ#MOU

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม