โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

พิธีเปิดหลักสูตร โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

📍หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า) รุ่นที่ 2

📍หลักสูตรการบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal รุ่นที่ 2

#คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

#NDLAT2 (Non-Degree of logistics and aviation technology #2)

#SmartLogistics

#SmartBusinessCreative

#เราสร้างนักโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมืออาชีพ