ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2566

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

👩🏻‍💼คณะกรรมการผู้ประเมิน มีดังนี้

1) รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธาน

2) ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ

3) รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ

4) ผศ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ

5) ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรรมการและเลขานุการ

🙏ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำ และการดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย💜

#ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

#SBU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม