รับรางวัลเรื่อง สื่อการเรียนรู้ต้นแบบในการดำเนินงาน

วันที่ 27 กพ 2567 อาจารย์บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศและโล่รางวัล เรื่องสื่อการเรียนรู้ต้นแบบในการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นที่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากทาง ส.ป.อ.ว มาอย่างต่อเนื่อง