อบรมการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ศ.พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดอบรม “การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้อย่างถูกต้อง

📍โดยได้รับการอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นวิทยากร ดังต่อไปนี้

คุณปันจะ ห้าวหาญ : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ

คุณสายฤดี ด้วงหวัง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ

คุณนัฐพล บุญประกอบ : นักวิชาการพาณิชย์ (ตรวจสอบคำขอฯ ด้านไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์)

คุณศิลา เชียงเฉิน : นักวิชาการตรวจสอบปฏิบัติการไฟฟ้าดิจิทัล

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/834175968752213?ref=embed_post