MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง อาจารย์อาณาจักร พิมพะกร ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ และ อาจารย์ภาคภูมิ แดงใส ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC) ร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมช่องทางการประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา เพื่อลดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งร่วมเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียน และสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา