จับมือกับภาคีเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จับมือกับภาคีเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสายการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มอบองค์ความรู้เเละให้ประสบการณ์แบบใกล้ชิด เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและลงทุนในระบบ ERP และระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ สร้างการเติบโตและปรับตัวกับยุคดิจิทัล ซึ่งควรพิจารณาถึงความต้องการและกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับทำงานในองค์กรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง NILE3 BITEC บางนา

📍และยังมีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับอนาคตของการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

🙏โดยอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์

(ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ย้ำในงานสัมมนาครั้งนี้ว่า “นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องคิดระดับโลกแต่ดำเนินงานได้ในระดับอุตสาหกรรมของท่านเอง หรือเรียกว่า Think Global, Act Local” สามารถสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน มาร่วมขับเคลื่อน Soft Powerโลจิสติกส์ประเทศไทยไปด้วยกันกับเรา Academy Logistics Excellent by SBU

ยังเปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอก !!!

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ป.โท และ ป.เอก ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท จบได้ภายใน 1-1.5 ปี

-MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-MSc สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-MsIT สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-MEd สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จบได้ภายใน 2.5-3 ปี

-PhD สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-PhD สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-DBA หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

#AcademyLogisticsExcellent#ALEbySBU#ValueCreation

#SoftPower#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU

#คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

#เราสร้างมืออาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน