MOU ร่วมกับโรบินฮู๊ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (MOU) ร่วมกับโรบินฮู๊ด โดยคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม อีกทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน รวมไปถึงการใช้งานสื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้และฝึกฝนผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 2 องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน ณ อาคารรัชดาภิเษก คอนเนอร์ พร้อมเปอร์ตี้ส์

#Robinhood#MOU#SBUNetwork#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม