กิจกรรม Bonding4

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Bonding4 โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก WiNs รุ่น 1 และ ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร WiNs 3 กล่าวต้อนรับสมาชิก WiNs 4 ที่มาเยี่ยมชมเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร WiNs เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น ในการยกระดับศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้พัฒนาแนวคิด กลยุทธ์การทำงาน ทักษะความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสารการทำงานร่วมกัน หรือ ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่สร้างบัณฑิตมืออาชีพ ด้านการจัดการทางโลจิสติกส์และเทคโนโลยี ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากร และมีการเยี่ยมชมเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีระบบการขนส่ง (Smart Logistics) ของบริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร Additive Manufacturing ทั้งแบบมี Degree และ Non degree เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

WiNs #Bonding4 #additivemanufacturingprogram #บริษัทแอพพลิแคดจำกัด(มหาชน)

บริษัทเวลาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัด #huaweithailand

SoutheastBangkokUniversity #SoutheastProfessional

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม