Coach forLeader and The New Role of Teacher

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาระบบการศึกษาของคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะสำคัญในการขับเคลื่อนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล SBU เน้นการสอนให้มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอด ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ ในหลักสูตร “Coach” for Leader and The New Role of Teacher โดย ผศ. ดร. จตุพร สังขวาร อาจารย์ประจำหลักบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ Professional coach/ trainer และ ที่ปรึกษา ผู้คร่ำหวอดในวงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และธุรกิจ มาช่วยออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารและอาจารย์ให้เตรียมพร้อมรับมือ และสามารถใช้การโค้ช (Coaching) ในการเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน ดึงศักยภาพของผู้เรียน Learning Agility ให้เกิดทักษะต่างๆ ที่ทันสมัย พร้อมรับมือกับปัญหาในการเปลี่ยนบริบทของโลกปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกพร้อมที่จะพัฒนาบทบาทใหม่ของครูแบบมืออาชีพสู่ The Mentor of New Professionals มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม

#SoutheastBangkokUniversity#SBU

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม

#thementorofnewprofessionals