วารสารวิชาการปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

บทความวิจัย

A Qualitative Study of Factors Influencing Learning Outcomes and Student Satisfaction with Work-From-Home Internships
Amara Tirasriwat, Mayuree Aryupong, Victorina Villanueva Vunnasiri, Shanu Chinnamma Ajoy , Rujapa Tansuwan

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งาน อี-เพย์เม้นท์ : การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเทศไทย
อารีรัตน์ ปานศุภวัชร, ญาดา สามารถ, พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์, ประวีณ ปานศุภวัชร

บทบาทของตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการองค์การและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย
พลัฏฐ์ แปงทอง, บุญฑวรรณ วิงวอน, เผ่าไทย วงศ์เหลา

อิทธิพลของรายจ่ายวิจัยและพัฒนา และรายจ่ายภาษีนิติบุคคลที่มีต่อ มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นราภรณ์ ไชยรัตน์, พจนารถ ฤทธิเดช, ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์

รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการท่องเที่ยว และการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดในประเทศไทย
มนรัตน์ ใจเอื้อ, ภาณุมาศ เกตุแก้ว, ธนวัฒน์ เพชรพันธ์, รัชชุกร จรวิรัตน์

รูปแบบการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อลดความสูญเปล่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
รดาศา เนตรแสงสี

การศึกษาการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทย
ธนศิริ หมื่นราช , ตรีทิพ บุญแย้ม, อนรรฆ จรัณยานนท์

อิทธิพลของแรงจูงใจต่อความพึงพอใจในงาน ของบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก, นฤนันท์ สุริยมณี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
เมตตา พรวรรณะศิริเวช , ปัทมาวรรณ จินดารักษ์, สายสุนีย์ เกษม

ความคาดหวังและความตั้งใจใช้บริการของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันการดูแลสุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศไทย
ชลลดา สัจจานิตย์