MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คุณไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม อีกทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน รวมไปถึงการใช้งานสื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้และฝึกฝนผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 2 องค์กร/สถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

#MOU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม