โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้โปรแกรมCanva

SBU Ed-Tech ร่วมกับ สกร.🧑🏻‍💻

พัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Canva นำโดยวิทยากร อาจารย์ธรรมสรณ์ โมราวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายบริหาร ฯ พร้อมด้วยคณะทีมงาน Ed-Tech ม.เซาธ์อีสท์บางกอก โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Canva เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

#อบรมการใช้โปรแกรมCanva#SBU#EdTech

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม