นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้าน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยคุณณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกร่วมมือกับองค์กรผู้ประกอบทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นผลิตบุคลากรของชาติให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

#สหกิจศึกษา#ศึกษาดูงาน#DTC#SBUMOU

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม