ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ สืบสำเนียง เสียงเสนาะ ครั้งที่ 6

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,
กรมศิลปากร และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประกวด
รอบชิงชนะเลิศ 29 สถาบัน จำนวน 33 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา-ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) โดยมี ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษาที่มาร่วมประกวด เพื่อร่วมส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ สืบสาน
ภาษาไทยด้านการอ่านทำนองเสนาะให้คงอยู่ต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และร่วมสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,
กรมศิลปากร และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ดูรูปภาพเพิ่มเติมต่อได้ที่ >> รูปภาพทั้งหมด