อบรม BritishEnglishScore

🤝ยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ ในการสอบ Exit Exam โดย EnglishScore by British Council

กลุ่มงานมาตราฐานวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมอบรม British EnglishScore by Council โดย วิทยากร คุณ Tammy Angkasuttipong เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

British Score Test เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ในการทดสอบทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร มีทักษะด้านภาษาและได้รับ Certificate ที่รับรองมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ CEFR (Common European Framework of Reference for Language) โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI ล่าสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันและบริษัทชั้นนำทั่วโลก ได้รับใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

#BritishCouncil#EnglishScoreApplication

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก