ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ผาสุก ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมช่องทางการประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา เพื่อลดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งร่วมเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียน และสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา

เพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th