ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์_นักวิจัย_และบุคลากรดีเด่น_ประจำปีการศึกษา_2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ในสายงานต่างๆดังนี้

อาจารย์นันทรัตน์      กลิ่นหอม
หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต
อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ณัฐธยาน์     อธิรัฐจิรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

อาจารย์อัณณพา     สายทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการคลัง
อาจารย์ดีเด่นสายสนับสนุน

อาจารย์ฌาวีรัชญ์     พรศิยาวรัญญ์
อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ดีเด่นสายสนับสนุน

นางสาวประไพร กรอกรวม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
เจ้าหน้าที่ดีเด่นสายสนับสนุน

นางสาวกมล  สมพร
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ (SIRC)
เจ้าหน้าที่ดีเด่นสายสนับสนุน

นางนาง  อินเพชร์  พนักงาน
พนักงานดีเด่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น และได้รับอนุสิทธิบัตร
อาจารย์อภิชิต  เสมศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานอนุสิทธิบัตรคือ ฟลายวีลแบบดิสก์ทรงกรวย และ ชุดอุปกรณ์กักเก็บสะสมพลังงานฟลายวีล

อาจารย์เชาวลิต  จันภิรมย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
ผลงานอนุสิทธิบัตร คือ อุปกรณ์เก็บมะม่วงด้วยวิธีตรวจสอบสีผิวโดยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

อาจารย์เอกรัตน์ สุขสุคนธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานอนุสิทธิบัตร คือ ระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนโดยใช้เทคนิคการรู้จำใบหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานอนุสิทธิบัตร คือ แฟ้มสะสมงานทางการศึกษา­­­­­­­­­­­­­­­แบบบล็อกเชน

อาจารย์นฤทธิ์ตา  สุดสงวน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาววัชรินทร์  จัตุกูล
เลขานุการคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อาจารย์ชวัลวิทย์   โตจิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รางวัลในปีนี้