พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ (ทุกระดับการศึกษา)และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต และการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจ.สมุทรปราการ สู่การปฏิบัติจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม SBUHALL ม.เซาธ์อีสท์บางกอก

ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ผู้แทน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฯ ในครั้งนี้ นำทีมโดย

1.ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2.ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

3.ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4.ผศ.ดร.อำพล นววงศเสถียร

คณบดี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

5.ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร

คณบดี คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

– สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

– สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

– สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ

– สำนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น

– มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

– มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

– มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

– มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม