เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคปกติ  13 มิ.ย. 59
กิจกรรม Welcome Freshmen to SBC  14 มิ.ย. 59
โครงการจิตอาสา  15 มิ.ย. 59
ปฐมนิเทศน.ศ.ใหม่ 59 ทุกคณะ ภาคปกติ
16 มิ.ย. 59