ระบบสารสนเทศงานวิจัย


เพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อตอบสนองนโยบาย ที่สถาบันต้องการ
เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร/ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ
เพื่อพัฒนาการวิจัยสำหรับอาจารย์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมชุมชนหรือสังคม ให้มีความเข้มแข็ง