ประวัติ

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรภาคปกติ (4 ปี)
2.  หลักสูตรภาคสมทบ (4 ปี)
3. หลักสูตรภาคพิเศษ (3 ปี) เทียบโอนประสบการณ์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

วัตถุประสงค์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์มีปณิธานที่จะสร้างความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายให้มีความรู้คู่คุณธรรมทางกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

พันธกิจ 

พันธกิจ ภารกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพทางนิติศาสตร์ ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษากฎหมาย รวมทั้งจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ คือ เรียนจริง รู้ชัด ปฏิบัติได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อสท์บางกอกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณธรรมและรอบรู้เนื้อหาและแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายทั้งในทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานที่ให้การรับรองคุณวุฒิ

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
  • เนติบัณฑิตยสภา
  • สภาทนายความ
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
  • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย       : น.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.B.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความแข็งแกร่งในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้เท่าทันโลกในปัจจุบัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรมของสังคม

การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา

การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550

โครงสร้างหลักสูตร (4ปี)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาฌฉพาะ 106 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ทำงานในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. สอบเทียบโอนประสบการณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูงสุด30 หน่วยกิต
4. พิจารณาผลการเทียบโอน เป็นดุลยพินิจของวิทยาลัยและถือเป็นที่สุด

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หนังสือรับรองการทำงาน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป