..................................................................................................................................

๑. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
- มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

๒. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาการจัดการอุตสาหกรรม/วิศวอุตสาหกรรม/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป
- ความถนัดในด้านวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรม
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
- มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนในระดับดี
- มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

๓.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ/เลขานุการ อย่างน้อย ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี


..................................................................................................................................

๔.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีี
- มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี
- มีความเข้าใจภาระงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

๕.เจ้าหน้าที่ประจำคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน(ศูนย์ทดสอบ) ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การตลาด/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ/เลขานุการ อย่างน้อย ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี

..................................................................................................................................

๖.อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร๋และเทคโนโลยี ( ๑ อัตรา )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/สาขาสารสนเทศศาสตร์/สาขาแอนิเมชัน/สาขาจิตรกรรม/สาขาการออกแบบสื่อ/นิเทศน์ศิลป์
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- มีประสบการณ์ในงานมัลติมีเดีย สามารถใช้ซอฟท์แวร์ทางมัลติมีเดีย เช่น Adobe Flash , Dream , Illustrator , After Effects , Maya , 3DMax ได้อย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
- มีความสามารถในทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการวาดภาพ การวาดภาพดิจิทัลและการออกแบบตัวละคร
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย