1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและการบัญชี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี

2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

3. มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี

4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ /การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 1 ปี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีผลงานวิจัยในระหว่าง 5 ปีย้อนหลัง อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานวิจัยไม่เป็นส่วนของการสำเร็จการศึกษา

5. ความถนัดอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ OBJECT-ORIENTED, JAVA PROGRAMMING, C#, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM SECURITIES, COMPUTER NETWORKING, MOBILE PROGRAMMING, IOT, CLOUD COMPUTING หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. มีความรู้ภาษาอังกฤษ(เขียนและพูด)ในระดับดี

..................................................................................................................................

3.อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาการจัดการอุตสาหกรรม/วิศวอุตสาหกรรม/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป

3. ความถนัดในด้านวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรม

4. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

5. มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนในระดับดี

6. มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

4.อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาที่สมัคร

2. ประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาการที่สอน/สาขาที่เกี่ยวข้องได้

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ การวิจัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

3. สามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น SPSS, AMOS, LISREL ได้เป็นอย่างดี

4. มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี

..................................................................................................................................

6.ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่สมัคร

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านกิจการนักศึกษาและการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างต่อน้อย 1-2 ปี

3. มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

6. เพศชาย

..................................................................................................................................

7.พนักงานขับรถผู้บริหาร ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. มีประสบการณ์ ขับรถให้ผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

4. มีความชำนาญในการขับรถและเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างดี

5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

*** หมายเหตุ ควรมีที่พักอาศัยอยู่บริเวณถนนสรรพาวุธ หรือใกล้เคียง

..................................................................................................................................

8.ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

2. มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการตลาด การบริหารจัดการ

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4.มีทักษะในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ

5.มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

6.หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

9.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4.,มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี

5.ถ้าจบสาขาบริหารธุรกิจ หรือการตลาดหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................

รับสมัครพนักงาน

1. ช่างปูน 1 อัตรา

2. คนสวน 1 อัตรา

3. ช่างตัดสติ๊กเกอร์/เครื่องเสียง 1 อัตรา

..................................................................................................................................