Snow
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ระดับ ปริญญา ตรี

ข้อมูลผู้สมัคร

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวกระหว่างศึกษา

สถานภาพทางการศึกษา (ตามหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัคร)

สนใจสมัครเข้าต่อสาขา

เอกสารประกอบการสมัคร

**กรณีไม่มีไฟล์เอกสาร สามารถนำเอกสารมาส่งได้ในวันลงทะเบียนเรียน **

** เฉพาะไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดเอกสารไม่เกิน 10 MB **

** เฉพาะไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดเอกสารไม่เกิน 10 MB **

ผู้แนะนำ

  • เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลการสมัครเรียนและยืนยันการสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดทุนการศึกษา พร้อมลงทะเบียนแรกเข้า 2,200 บาท
  • เงื่อนไขการสมัครเรียนเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด