การวิจัยในชั้นเรียนและอบรมเชิงปฏิบัติการ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

“เข้าใจการเลือกปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน เลือกรูปแบบวิจัยที่เหมาะสม ใช้สถิติได้ถูกต้อง รวมทั้งได้ฝึกออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง”

 หัวข้อในการอบรม

  1. ความรู้พื้นฐานสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
  2. ขั้นตอนการวิจัยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
  3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
  5. รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิทยากร

  1. ศ.พล.ร.ต.หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  2. ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
  3. คณาจารย์กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

จำนวนที่รับ 30 คน

ค่าลงทะเบียนในการอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รวมค่าอาหาร อาหารว่าง และเอกสาร

โดย กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

โทร 02-744-7356-65